Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Společnost Sportsmed Consultation s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 28976 ,IČ: 01995642 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje: 

  • jméno
  • příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • druh vyšetření
  • Vámi popsané zdravotní potíže

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, druh vyšetření a popsané zdravotní potíže umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi Vámi a společností. 

2. V případě zpracování osobních údajů týkajících se Vámi popsaných zdravotních potíží se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je rovněž nutné za účelem doporučení vhodných služeb, které společnost nabízí. Pro takové zpracování je však zapotřebí Váš výslovný SOUHLAS, který nám zakliknutím „souhlasu se zpracováním svých osobních údajů zvláštní kategorie“ udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení. 

3. Veškeré tyto osobní údaje budou společností Sportsmed Consultation s.r.o. zpracovávány po dobu 1 měsíce, poté budou společností zlikvidovány, pokud nedojde mezi Vámi a společností k uzavření smlouvy. Tato doba je nutná pro vyřízení komunikace a zajištění výmazu osobních údajů z databáze webu poskytovatelem webhostingu.

4. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými mohou být: 

  • Medicalc sotfware s.r.o.,se sídlem ,Pod Švabinami 434/13, PSČ 312 00 ,IČ 263 505 13
  • Datos Group s.r.o., se sídlem v Plzni, Puškinova 2141/14, PSČ 312 00,IČ 06179321
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá. 

5. Souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů-citlivých údajů lze vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání osobních údajů z databáze společnosti. 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů, 
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 
- v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování, 
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.