Informace o zpracování osobních údajů

1. Společnost Sportsmed Consultation s.r.o., se sídlem Jasanová 210,Letkov,326 00, IČ: 01995642, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 28976 a (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje: 

  • jméno
  • příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje vztahující se k předchozí komunikaci budou zpracovány za účelem jednání o uzavření smlouvy a dále za účelem budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran po dobu nejdéle 2 let. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm.

 

2. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu 24 měsíců od provedení poptávky služeb/služby, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

3. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými mohou být: 

  • Medicalc Software s.r.o.,se sídlem v Plzni, Pod Švabinami 434/13,PSČ 312 00,IČO: 26350513
  • Datos Group s.r.o.,se sídlem v Plzni, Puškinova 2141/14, PSČ: 31200,IČO: 06179321
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá. 

 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů, 
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 
- v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování, 
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.